Gå til hovedinnhold Gå til søk

Lærebedrift

Hvorfor bli lærebedrift

Virksomheten sikrer rekruttering – landets beste rekrutteringsordning?
95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingeordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingen når læretiden er over – ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Godkjente lærebedrifter bestemmer selv hvem de skal ta inn som lærling. Lærlingetiden varer normalt i to år, og i løpet av disse to årene vil dere rekke å bli godt kjent med lærlingene dere har valgt ut. Som nevnt over velger imidlertid mange lærebedrifter å tilby lærlingen jobb etter fullført læretid – de rekrutterer jo da en medarbeider som kjenner virksomheten og har vist sin kunnskap og dyktighet gjennom læretiden. Hvilke andre nyansatte kjenner til interne regler, rutiner, normer og arbeidsoppgaver fra første dag?

Dere viser at bedriften tar samfunnsansvar
Lærebedriftene gir ungdom og voksne mulighet til å ta en fagutdannelse, og ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.  Bedriftene bidrar til å dekke Norges behov for arbeidskraft og utdanner fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn. Man kan uten hindring si at yrkesarbeidere er de som får «hjulene» i samfunnet til å gå rundt, og gjør en meget viktig jobb.

Bransjeansvar
Videreføring av kunnskap gjennom lærlingeordningen bidra til å sikre bransjens fremtid. Bedriften viser ansvar overfor egen bransje ved å utdanne fremtidens arbeidskolleger. Egen kompetanse og yrkesstolthet overføres til de som skal drive yrket videre, samtidig som lærlingeordningen bidrar til å sikre bransjens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Pålitelighet, kvalitet og seriøsitet er holdninger som skapes gjennom praksis.

Bedriften styrker egen arbeidskraft
Ved å utdanne egen arbeidskraft får du styrket din egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring. Lærlinger har krav på oppfølging fra en faglig leder og èn eller flere instruktører i læretiden. Å være faglig leder eller instruktør er en viktig oppgave. Ved å lære opp andre utvikler man også egen kompetanse. Rollene som faglig leder og instruktør kan være attraktive for erfarne ansatte som ønsker seg nye utfordringer og kompetanse.

Lønnsom investering
Bedriften mottar tilskudd for å ha en lærling under opplæring, basistilskuddet i 2018 er på 153 053,- per lærling for ett år. Læretiden tilsvarer normalt 2 år i en bedrift, hvor det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapningsår. I verdiskapingstiden skal lærlingen delta i virksomheten på lik linje med andre arbeidstakere og altså bidra til verdiskaping. Lærlingen vil stadig bli mer produktiv og lønnsom i læretiden og bidra mer til bedriftens inntjening jo mer erfaring han eller hun får.

 

Oppdatert og vedlikeholdt kunnskap og kompetanse
Lærlingordningen hjelper virksomheten til å bedre kunnskapsforvaltning og bidrar til kontinuerlig faglig fornyelse i virksomheten. Å ha en lærling på arbeidsplassen gjør at alle får satt kompetansen sin på prøve. Andre medarbeidere må stille spørsmål ved eget arbeids og måten de løser oppgavene på – lærlingen vil nemlig spørre «hvorfor?». Samtidig kan det jo nevnes at den «digitale» kunnskapen og kompetansen dagens ungdom besitter er etterspurt i de fleste bedriftene. Mange voksne ansatte i lærebedrifter sier også at de setter pris på energien og entusiasmen ungdommene bringer med seg.

Bedriften kan stille sterkere i anbudsrunder
Er din bedrift eid av staten vil dere kunne bli utelukket fra en rekke kontrakter med det offentlige om virksomheten ikke er en lærebedrift. Skal du være med i budrunden kan det lønne seg å fokusere på inntak av lærlinger.